Obchodné podmienky

Obsah:

 1. Obecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob platby
 6. Zabezpečenie
 7. Dodacie podmienky
 8. Zrušenie účasti
 9. Zodpovednosť za obsah webu
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Odmietnutie prihlášky
 12. Záverečné ustanovenia

 

 1. Obecné ustanovenia

 

Na to, aby sa účastníci mohli zaregistrovať a zúčastniť stretnutia prostredníctvom portálu Raketové rande.eu, je potrebné, aby dovŕšili minimálny vek 18 rokov a akceptovali podmienky účasti, zverejnené na portáli.

Účastník ručí v plnej miere za správnosť všetkých údajov, ktoré poskytuje pri registrácii.

Organizátor nie je povinný pre overenie poskytnutých údajov účastníkov realizovať akékoľvek kroky a tým pádom nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za poskytnuté informácie, ako aj za všetky úkony účastníka pred samotným stretnutím, počas stretnutia ako aj po ňom. Účastník sa zaväzuje uhradiť organizátorovi škodu, ktorá by mu vznikla konaním účastníka pred stretnutím organizovaným agentúrou Raketové rande.eu, v priebehu stretnutia alebo po ňom.

 

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.raketoverande.eu , bližšie informácie môžete získať na adrese www.raketoverande.eu/kontakt.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.raketoverande.eu.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ stránky Raketové rande – Jozef Slaný, IČO 50637789. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Organizátor nezaručuje, že účastník na stretnutí organizovanom agentúrou Raketové rande.eu, nájde vhodného partnera.

Účastník je povinný riadiť sa pokynmi organizátora, ktoré mu budú zaslané emailom alebo poskytnuté na mieste konania stretnutia, za účelom zabezpečenia bezproblémovej realizácie stretnutia a tým pádom zvýšenie šance nájsť vhodného partnera.

 

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.raketoverande.eu prevádzkovateľa  Jozefa Slaného  IČO 50637789 a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

 1. Cena produktov, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.raketoverande.eu

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 1. Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová, tz. znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

 1. Spôsob platby

Platobné metóda je realizovaná bankovým prevodom. Záujemcovi o rýchle rande prídu na mail po registrácii údaje potrebné na uhradenie poplatku. Samotná platba bankovým prevodom prebieha vo vlastnej réžii záujemcu.

Možnosti platby:

 1. a) Bankovým prevodom
 2. Zabezpečenie

 

Organizátor sa zaväzuje, že kontaktné informácie účastníkov budú uložené v zabezpečenej databáze na účely informovania o ďalších podujatiach a novinkách. Kontaktné údaje účastníkov organizátor neposkytne žiadnym ďalším organizáciám, osobám, reklamným agentúram až na výnimky potrebné pre nevyhnutnú činnosť stránky Raketové rande – a to konkrétne: spoločnosti Mailchimp – Rocket Science Group pre odosielanie newsleterov a reklamných mailov a takisto ich nezverejní na  svojich stránkach. Organizátor nezodpovedá za šírenie informácii účastníkov, v prípade ak účastníci sami tieto informácie uverejnili na nezabezpečených portáloch.

 1. Garancia

Za svoje služby prevádzkovateľ stránky Raketové rande – Jozef Slaný. ručí zárukou spokojnosti a garanciou ďalšieho rýchleho rande v prípade žiadnej zhody. Vysvetlenie: Pokiaľ by ste po absolvovaní  rýchleho rande nemali žiadnu zhodu máte nárok na ďalšie rýchle rande zadarmo  no bez nároku na nápoj (či iné občerstvenie).

 

 1. Zrušenie účasti

Ktorýkoľvek účastník, ktorý sa prihlásil na stretnutie, má právo zrušiť svoju účasť a to zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu. Účastník má právo na refundáciu svojho účastníckeho poplatku ak zašle zrušenie svojej účasti najneskôr sedem kalendárnych dní pred konaním stretnutia, na ktoré sa prihlásil.

V prípade, že účastník nezruší svoju účasť vo vyššie uvedenom termíne, už uhradený účastnícky poplatok mu nebude vrátený, ale v prípade jeho záujmu mu bude umožnená účasť na stretnutí  organizovanom agentúrou Raketové rande.eu v inom termíne podľa jeho výberu, najneskôr v lehote 3 mesiacov od pripísania platby na účet organizátora.

 

 1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky Raketové rande. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške na zoznamovaciu akciu – rýchle rande, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy prevádzkovateľa stránky Raketové rande – Jozefovi Slanému IČO 50637789, Močiar 66, 969 82 , ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

 

 1. Odmietnutie prihlášky

Agentúra Raketové rande.eu si týmto vyhradzuje právo odmietnuť prijatú prihlášku, a to najmä v prípade účastníkov, ktorí v minulosti nesplnili riadne svoje záväzky vyplývajúce z prihlášky voči organizátorovi alebo porušili zmluvné podmienky, alebo sa možno odôvodnene domnievať, že sa tak stane.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram